آشنایی بیشتر با برسام

در فعالیت آگاهی‌رسانی، فراگیرنده اطلاعات را دریافت می‌کند. هدف آگاهی‌رسانی رساندن پیامی به‌صورت گسترده و عام است و از روش‌های مختلفی برای جذاب کردن پیام استفاده می‌کند.
اما بحث «آموزش» رسمیت بیشتری دارد و هدف آن ایجاد دانش و مهارت به‌منظور بهتر به انجام رساندن یک کار و بالا بردن کارایی است. (مثلاً آگاهی‌رسانی در مورد ویروس‌ها، خطرات آن‌ها، نحوه مقابله با آن‌ها و نحوه گزارش حملات ویروسی)
پس برنامه آگاهی‌رسانی امنیتی، صرفاً یک برنامه آموزشی نیست. یک برنامه برای جلب‌توجه کاربران به مقوله امنیت است. هدف آن آگاه ساختن کاربران نسبت به مخاطرات امنیتی و واکنش نسبت به آن است.
جهت طراحی و تدوین برنامه و اتخاذ استراتژی مناسب به این روش عمل خواهد شد:
• تعریف محدوده طرح (scope) و جامعه مخاطبان
• تعیین وظایف و نقش‌های ذینفعان (همه گروه‌هایی که به نحوی در این پروژه دخیل بوده و یا در اثر اجرای آن تحت تأثیر قرار خواهند گرفت)
• تعیین اهداف موردنظر (از طریق بررسی گزارش‌های حاصل از طرح‌هایی مانند ISMS)
• تعیین اجباری یا اختیاری بودن مطالب برای هر گروه از جامعه مخاطب
• تعیین اهداف آموزش هر برنامه برای هر گروه از مخاطبان
• تصمیم‌گیری در مورد روش‌های اجرا
• تعیین روش مستندسازی و دریافت بازخوردها