ویکی امنیت

تهدیدات پیشرفته‌ی پایا (APT : Advanced Persistent Threats)

تهدیدات پیشرفته‌ی پایا نوعی حمله‌ی هدفمند می‌باشد و ویژگی آنها این است که توسط مهاجمی ‌طراحی می‌شوند که زمان و منابع کافی را برای برنامه‌ریزی یک حمله‌ی نفوذی روی یک شبکه در اختیار دارد.
این مهاجمان هنگامی‌که جای پای محکمی ‌در شبکه پیدا کردند حمله‌ی خود را مدیریت می‌کنند و معمولاً به دنبال اطلاعات باارزش مالکیتی، اقتصادی هستند تا اینکه داده‌های ساده‌ی مالی.
به آنها پایا می‌گویند زیرا ممکن است این حمله‌ها قبل از دسترسی به اطلاعات مورد نظر و دزدیدن آنها، تا مدت زیادی روی شبکه باقی بمانند. ATPها را نباید با بات‌نت ها (Bot Net)، که حمله‌های نامنظم و فرصت‌طلبانه روی هر قربانی احتمالی هستند، اشتباه گرفته شوند زیرا که ‌ATPها همواره به دنبال اطلاعات مشخصی می‌باشند.

بازگشت به لیست